top of page

Marielyst Ny Campings persondatapolitik

 

De relevante persondataretlige regler, som gælder for vores behandlinger af personoplysninger, er fastsat i persondataforordningen (forordning nr. 2016/679 af 27. april 2016) og databeskyttelsesloven (lov nr. 502 af 23. maj 2018).

Marielyst Ny Campings persondatapolitik vedrører vores behandling af personoplysninger som dataansvarlig. Det er bl.a. tilfældet ved behandling af vores gæsters personoplysninger, ved ansættelse af nye medarbejdere og ved markedsføringsaktiviteter.

 

Hvordan kan du kontakte os?

Hvis du har spørgsmål til vores behandling af dine personoplysninger eller denne persondatapolitik, er du meget velkommen til at kontakte os på:

 

Marielyst Ny Camping

CVR: 39028395

Sildestrup Øvej 14a

4872 Idestrup

Mail: ferie@marielystnycamping.dk

Tlf: 24 44 16 50

 

1. Hvem behandler vi personoplysninger om?

Marielyst Ny Camping behandler personoplysninger om vores gæster, leverandører, medarbejdere og modtagere af markedsføringsinformationer i overensstemmelse med de persondataretlige regler. Personoplysningerne behandles kun i det omfang, at det er nødvendigt til de konkrete formål, og der er et lovligt grundlag herfor.

 

2. Hvilke personoplysninger behandles?

Marielyst Ny Camping behandler almindelige personoplysninger. Om vores medarbejdere  behandler vi endvidere oplysninger om cpr-nummer og i visse tilfælde følsomme oplysninger.

”Behandling” af personoplysninger dækker over enhver form for håndtering af personoplysninger, fx indsamling, registrering, organisering, systematisering, opbevaring, tilpasning, ændring, søgning, brug, videregivelse og samkøring.

Som oftest vil det være nødvendigt for os at behandle almindelige personoplysninger i form af navn, adresse, telefonnummer, kørekortnr., pasnr. registreringsnr. på campingvogn og e-mailadresse. Denne behandling sker, så vi kan kommunikere med vores gæster, levere vores ydelser, fakturere samt kvalitetssikre og kontrollere korrekt.

Derudover kan det i personalesager være nødvendigt at behandle flere almindelige oplysninger, herunder CPR-nummer og følsomme oplysninger såsom helbredsoplysninger.

3. Hvor kommer oplysningerne fra?

Oplysningerne indsamles direkte fra vores gæster, medarbejdere og samarbejdspartnere.

Oplysningerne kan overlades til eksterne leverandører, herunder databehandlere, som bistår os med drift af virksomheden. Al udveksling af oplysninger er dog betinget af, at en indsamling, registrering og videregivelse er nødvendig i den konkrete sag, samt at der er et lovligt grundlag herfor.

Internt er det alene de af vores medarbejdere, der har et arbejdsbetinget behov for at se personoplysningerne, der har adgang til disse.

Oplysningerne overføres ikke til lande uden for EU/EØS, medmindre dette sker til en specifik gæst. I så fald vil overførslen ske i overensstemmelse med artikel 49, stk. 1, litra b-e.

 

4. Hvilke behandlinger foretager vi?

Marielyst Ny Camping indsamler og behandler personoplysninger på baggrund af følgende hjemmelsgrundlag:

I forbindelse med levering af vores ydelser behandler vi personoplysninger om gæster med hjemmel i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b. Dette er begrundet i, at behandlingen er nødvendig for at indgå eller opfylde aftalen om reservation, bestilling og levering af vores ydelser (overnatning, udlejning af hytter mv.).

Vi behandler almindelige personoplysninger om deltagere i vores arrangementer, herunder oplysninger om navn, e-mail, og telefonnummer. Behandlingen foretages med hjemmel i databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra b, med det formål at kunne registrere deltagerne, administrere arrangementet samt udsende relevant materiale mv. Oplysningerne stammer fra deltagerne.

Vi behandler alene personoplysninger i markedsføringsøjemed og til udsendelse af nyhedsbreve, hvis vi har fået et udtrykkeligt samtykke hertil. Behandlingen sker således med hjemmel i databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra a.

Når vores hjemmeside benyttes, opsamles der ved brug af ”cookies” ligeledes personoplysninger om brugerens adfærd. Du kan læse mere om vores cookiepolitik her.

Generelt behandler vi personoplysninger, når vi er retligt forpligtet hertil, fx i forbindelse med udstedelse af faktura.

Vi behandler CPR-numre om vores medarbejdere med hjemmel i databeskyttelseslovens § 11, stk. 2, og følsomme oplysning såsom helbredsoplysninger efter persondataforordningens artikel 9.

 

5. Hvornår slettes oplysningerne?

Marielyst Ny Camping sletter eller anonymiserer personoplysninger, når der ikke længere er et arbejdsbetinget behov for at behandle dem.

 

Konkret kan det oplyses at:

 • oplysninger om vores gæster slettes eller anonymiseres senest 5 år efter sidste besøg

 • vores personalesager slettes senest 5 år efter, at ansættelsesforholdet er stoppet.

 • oplysninger om deltagere i vores arrangementer, slettes umiddelbart efter arrangementets afholdelse.

 • oplysninger i forbindelse med udsendelse af nyhedsbreve slettes med det samme ved afmeldelse.

 • faktura-oplysninger opbevares i regnskabsåret plus 5 år, som fastsat ved bogføringsloven.

 

6. Hvad er dine rettigheder?

Du har efter persondatareglerne en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig.

 

Du kan derfor altid kontakte os, hvis du vil gøre brug af dine rettigheder. Du har følgende rettigheder:

 • Ret til at se oplysninger (indsigtsret). Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.

 • Ret til berigtigelse (rettelse). Du har ret til at få urigtige eller mangelfulde oplysninger om dig selv rettet.

 • Ret til sletning. I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

 • Ret til begrænsning af behandling. Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.

 • Du har ret til at modsætte dig behandling af dine oplysninger til brug for direkte markedsføring.

 • Ret til indsigelse. Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger.

 • Retten til at trække samtykke tilbage. Hvis vores behandling af dine personoplysninger er baseret på dit samtykke, har du til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage. Dette kan du gøre ved at kontakte os.

 

Hvis du vælger at trække dit samtykke tilbage, vil din tilbagekaldelse ikke have betydning for lovligheden af behandlingen foretaget inden din tilbagekaldelse. Ved en tilbagetrækning vil behandlingen af dine personoplysninger ophøre, og dine personoplysninger vil blive slettet, medmindre der fx på grund af dokumentationshensyn er saglig grundlag til fortsat opbevaring.

 • Ret til dataportabilitet. Retten indebærer, at du i et struktureret, almindelig anvendt og maskinlæsbart format har ret til at modtage de personoplysninger om dig selv, som er blevet indsendt til os. Hvis det er teknisk muligt, har du også ret til at få overført dine personoplysninger til en anden dataansvarlig.

 • Du har altid ret til at klage til Datatilsynet.

 

Du kan gøre brug af dine rettigheder ved at kontakte Marielyst Ny Camping på ferie@marielystnycamping.dk eller telefon 24 44 16 50.

Udøvelse af visse rettigheder som fx sletning og dataportabilitet kræver, at konkrete betingelser i databeskyttelseslovgivningen er opfyldt.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk

 

7. Hvordan sikrer vi dine oplysninger?

Vi behandler altid dine personoplysninger sikkert og fortroligt i overensstemmelse med den gældende databeskyttelseslovgivning.

Vi har implementeret tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger. Som eksempel kan nævnes backup af it-systemer, der behandler personoplysninger, adgangsbegrænsning med individuelle koder, databehandleraftaler og intern uddannelse. Vi gennemfører desuden løbende stikprøvekontrol, så det kontinuerligt sikres, at vores behandlinger af personoplysninger lever op til reglerne.

Herudover gemmer vi oplysningerne på computere med begrænset adgang. Computerne er placeret i kontrollerede faciliteter, og vores sikkerhedsforanstaltninger kontrolleres løbende. Vi kan ikke garantere fuldstændig sikkerhed ved dataoverførsler via internettet. Det betyder, at der kan være risiko for, at andre uberettiget tiltvinger sig adgang til oplysninger, når disse sendes og opbevares elektronisk. Du afgiver således dine personoplysninger på eget ansvar.

8. Klage til Datatilsynet

Hvis du ønsker at klage over vores behandling af personoplysninger, kan du kontakte os på mail: ferie@marielystnycamping.dk eller postadresse Sildestrup Øvej 14a, 4872 Idestrup eller ringe på 24 44 16 50. Vi vil behandle klagen og vende tilbage til dig hurtigst muligt.

Du kan også klage til Datatilsynet over vores behandling af dine personoplysninger. Se mere på www.datatilsynet.dk

 

Vores databeskyttelsespolitik er senest opdateret den 19. januar 2019.

bottom of page